Slide ONLINE RANDEVU Prof. Dr. Nihal OLGAÇ
DÜNDAR
Çocuk Nöroloji Uzmanı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı izmircocuknorolojiklinigi

          izmirpediatri
RANDEVU AL       0.232 260 09 09

Akademik Özgeçmiş

YılBölümKurumDerece
1996Tıp Fakültesi (İngilizce program)Hacettepe ÜniversitesiDoktor
2001Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABDDokuz Eylül ÜniversitesiUzman Doktor
2009Çocuk Nörolojisi Bilim DalıAkdeniz Üniversitesi

Yrd. Doç. Doktor

Yan Dal Uzmanı

2012Çocuk Nörolojisi Bilim Dalıİzmir Katip Çelebi ÜniversitesiDoçent
2017Çocuk Nörolojisi Bilim Dalıİzmir Katip Çelebi ÜniversitesiProfesör

Görevler

Tarih Aralığı

Kurum

Görev

1996-2001

Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalı

Asistan Dr

2001-2006

İzmir Buca Seyfisoy SSK Hastanesi, Isparta SSK ve Isparta Gülkent Devlet Hastaneleri

Uzman Dr.

2006-2012

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Yrd.Doç.Doktor

2006-2009

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Çocuk Nörolojisi BD

Yrd.Doç.Dr, Yan dal

2009-2012

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Çocuk Nörolojisi

Yrd.Doç.D

2012-2013

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Çocuk Nöroloji Bilim Dalı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç.Dr

2013-2017

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Çocuk Nöroloji Bilim Dalı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç.Dr.

 

Klinik Araştırmaları

1.   İyi Klinik Uygulamaları (İKU) ve klinik araştırma konularında alınan eğitim/sertifika bilgileri:

Eğitim/sertifika adı ve eğitim yeri

Tarih

Klinik Araştırma Birimleri Eğitimlerine Giriş konulu eğitim” Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından

13.06.2014

Türkiye Kamu Hastaneleri Bölgeleri İçin Yeni Klinik Araştırma Birimleri (CTU’lar) Eğitim Etkinliği’’ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından

17-18.09.2014

TEMEL İYİ KLİNİK UYGULAMALAR EĞİTİMİ” Ege Üniversitesi ve Klinik Araştırmalar Derneği İş birliği ile

23.01.2015

The global Health Network (include ICH-GCP R2 Addendum)

26 June 2019

  

2.   Görev alınan klinik araştırma bilgileri:

Klinik araştırma

Tarih Aralığı

Görev

Anne Sütü İle Beslenen Bebeklerde Anne Sütü Leptin Düzeyi İle Büyüme Arasındaki İlişkinin Longitudinal Araştırılması”, Dokuz Eylül Üniversitesi 0909.99.02.02 No’lu Tıpta Uzmanlık Tez Projesi

2001

Sorumlu Araştırmacı

İnfantil Spazmlı Hastalarda Kalp Hızı Değişkenliği”, Akdeniz Üniversitesi 08/64-65-66 No’lu Proje

2006

Yardımcı  Araştırmacı

10-12 Yaş Arası Çocuklarda Omega 3 Yağ Asidi Kullanımının Beceri Edinimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi”, Akdeniz Üniversitesi 2008.02.0122.007 No’lu Hareket ve Antrenman Bilimleri Tez Projesi

2008

Yardımcı Araştırmacı

Mezial Temporal Sklerozlu Hastalarda IL-1β (-511) Gen Polimorfizmlerinin Periferal Kanda IL-1β Salınımına ve Hastalığın Oluşumuna Etkisi” Akdeniz Üniversitesi 2009.04.0103.005 No’lu Tıpta Yan Dal Uzmanlık Tez Projesi

2009

Sorumlu Araştırmacı

Ilk Nöbetle Çocuk Acil Servisine Basvuran Olguların Degerlendirilmesi ve Izlemi,

2010

Sorumlu Araştırmacı

2.45 GHz elektromanyetik alana maruz kalan ratlarda, bilişsel fonksiyonların water-maze hafıza testi ve NMDA reseptör ekspresyonu ile değerlendirilmesi, EEG kayıtları ile karşılaştırılması” Süleyman Demirel Üniversitesi

2011

Sorumlu Araştırmacı

Subklinik Hipotiroidili Çocuklarda Bilişsel Fonksiyonların p300 ile Değerlendirilmesi” Süleyman Demirel Üniversitesi

2012

Sorumlu Araştırmacı

Tip 1 diyabetli çocuklarda kan şekeri değişikliklerinin EEG üzerine etkileri

2014

Sorumlu Araştırmacı

Subklinik Hipotiroidili Çocuklarda Duyusal ve Sensorimotor Perdelemenin İncelenmesi

2014

Yardımcı Araştırmacı

Çocuk yoğun bakımda sürekli EEG monitörizasyonu ile nonkonvülziv nöbet sıklığının ve risk faktörlerinin belirlenmesi

2014

Sorumlu Araştırmacı

A0081042 proje kodlu Parsiyel Başlangıçlı Nöbetleri olan 1 aylık ile 4 yaşındaki çocuklarda ek tedavi olarak pregabalinin etkinliğini ve güvenliliğini değerlendiren çift kör, plasebo kontrollü, parelel gruplu, çok merkezli çalışma” Faz 3 çalışma

2016

Sorumlu Araştırmacı

A0081041 proje kodlu Parsiyel Başlangıçlı Nöbetler Yaşayan 4-16 Yaşlarındaki Çocuklarda Yardımcı Tedavi Olarak Pregabalinin Etkililiği ve Güvenliliğine İlişkin Çift Kör, Plasebo Kontrollü, Paralel Gruplu, Çok Merkezli Bir Çalışma ‘’ Faz 3 çalışma

2016

Sorumlu Araştırmacı

A0081106 Protokol numaralı ‘’Parsiyel Başlangıçlı Nöbetler Yaşayan 1 Ay ile 16 Yaş Arası Pediatrik Gönüllülerde ve Primer Jeneralize Tonik-Klonik Nöbetler Yaşayan 5 ile 65 Yaş Arası Pediatrik ve Yetişkin Gönüllülerde Ek Tedavi Olarak Pregabalinin Güvenliliğinin ve Tolere Edilebilirliğinin Değerlendirildiği 12 Aylık Açık Etiketli Çalışma’’ Faz 3 çalışma

2016

Sorumlu Araştırmacı

Investigation of the most common clinical and imaging findings and the role of tubulin genes in the etiology of malformations of cortical development

2018-2020

Yardımcı Araştırmacı

Akut konvulziyon yakınması ile başvuran 1ay-18 yaş arası hastalarda idrar bisfenol A düzeylerinin değerlendirilmesi

2017-2018

Sorumlu Araştırmacı

Epilepsili çocuga, ailesine ve ögretmenlerine verilen hastalık ve ilaç yönetimi egitiminin çocugun bilgi düzeyine, okul basarısına ve yasam kalitesine etkisi

2019

Yardımcı Araştırmacı

A Neurological Appearance of Celiac Disease: Is There Any Associated Factor? 

2017-2019

Sorumlu Araştırmacı

Sensory and Sensorimotor Gating in Children with Subclinical Hypothyroidism

2017-2019

Yardımcı Araştırmacı

Evaluation of Micronutrient Levels in Children with Cerebral Palsy

2017-2019

Yardımcı Araştırmacı

Comparison of the neurocognitive outcomes in term infants treated with levetiracetam and phenobarbital monotherapy for neonatal clinical seizures

2019-2020

Sorumlu Araştırmacı

Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı olan Çocuklarda Aşil Tendonunun Boyutları ile Otistik Belirtilerin Şiddeti ve Doğumsal Risk Faktörlerinin Belirlenmesi

2018-2020

Yardımcı Araştırmacı

Jeneralize İdiyopatik Epilepsi Tanısıyla İzlenen Adölesanların İnternet Bağımlılığı, Akran Zorbalığı ve Siber Zorbalık Sıklığının Değerlendirilmesi

2018-2021

Yardımcı Araştırmacı

Çocukluk Çağı Primer Baş Ağrılarında Yaşam İçi Kan Basıncı İzlemlerinin Değerlendirilmesi

2018-2021

Yardımcı Araştırmacı

Evaluation of immunization status in patients with cerebral palsy: a multicenter CP-VACC study.

2019-2021

Sorumlu Araştırmacı

Ilımlı-Orta Hiperbilirübinemisi Olan Term Yenidoğanlarda Neonatal İmitasyon

2018-2021

Yardımcı Araştırmacı

The comparison of regional spinal curvatures and movements in sitting posture in ambulatory children with cerebral palsy having minimal-to-moderate functional limitations

2019-2021

Yardımcı Araştırmacı

Anne Sütünde Bulunan Nörotrofinlerin (BDNF, GDNF, CNTF ve NGF) İnfantil Kolik Gelişimine Olan Etkisinin Araştırılması

2019-2021

Yardımcı Araştırmacı

Absans Epilepside Potansiyel Bir Biyobelirteç Olarak İnterlökin-6

2019-2021

Yardımcı Araştırmacı

“Parsiyel Başlangıçlı Nöbet izlenen 1 aylık ve üzeri ila 4 yaşın altındaki Epilepsili Gönüllülerde Lakozamidin Birleşik Tedavi Olarak Etkililik ve Güvenliliğinin Araştırıldığı Çok Merkezli, Çift Kör, Randomize, Plasebo Kontrollü, Paralel Grup Çalışması” SP0967 

2019-2020

Sorumlu Araştırmacı

“Parsiyel başlangıçlı nöbet izlenen epilepsili pediyatrik gönüllülerde Lakozamidin birleşik tedavi olarak etkililik ve güvenliliğinin araştırıldığı çok merkezli, açık etiketli, uzun dönem uzatma çalışması” EP0034

2019-2020

Sorumlu Araştırmacı

Ülkemizde Yenidoğan Yoğun Bakımda İzlenen Bebeklerde Elektrografik ve Elektroklinik Nöbetlerin Görülme Sıklığının ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi: Çok Merkezli Prospektif Çalışma (NeoS Çalışma Grubu)

2020-Halen

Yardımcı Araştırmacı

Hipoksik iskemik ensefalopati tanılı yenidoğanlarda serum Orexin-A seviyelerinin hastalığın şiddeti ile ilişkisinin değerlendirilmesi

2020-Halen

Yardımcı Araştırmcı

 

İlgi Alanları

Ödüller

  1. SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bilimsellik ödülü, ikincilik, 2019

  2. Tepecik yayın ödülü, birincilik, 2018

  3. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 2017 yılı Akademik Teşvik Ödülü

  4. Ulusal, 18. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi 20-24 Nisan 2016 Sözlü Bildiri Ikincilik Ödülü, Pediatrik Multipl Skleroz Türkiye Verileri, Ödül Alınan Kurum: Pediatrik Nöroloji, TÜRKIYE, 24 Nisan 2016.
  5. Ulusal, 5. Puader Kongresi 10-14 Nisan 2016 Bildiri Ikincilik Ödülü, Adolesan Saglıgında Artıs Gösteren Iki Problem: Internet Bagımlılıgı, Obezite: Vaka Kontrol Çalısması, Ödül Alınan Kurum: PUADER, TÜRKIYE, 14 Nisan 2016.
  6. Ulusal, Prof. Dr. Sezai Bedrettin Tümay Ödülleri” Ikincilik Ödülü, 2,45 Ghz Elektromanyetik Alana Maruz Kalan Ratlarda Bilissel Fonksiyonların ve Eeg Kayıtlarının Degerlendirilmesi, Ödül Alınan Kurum: Türk Pediatri Kurumu, TÜRKIYE, 09 Aralık 2013.
  7. Üniversite, Kurum veya Kurulusların Verdigi Ödüller, Ulusal, 16. Ergen Günleri Poster Ödülü, Isparta Il Merkezinde Lise Ögrencilerinde Olası Internet Bagımlılıgı Ile Kendine Zarar Verme Davranısı, Yasam Doyumu ve Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki Iliskiler, Ödül Alınan Kurum: Çocuk Psikiyatrisi, TÜRKIYE, 19 Kasım 2011.
  8. En Iyi Makale Ödülü, Uluslararası, 2010-2011 Döneminde Yayınlanan Makaleler Arasında 3.lük Ödülü, Prevalence Of Metabolic Syndrome In Obese Children and Adolescents Using Three Different Criteria And Evaluation Of Risk Factors, Ödül Alınan Kurum: Pediatrik Endokrinoloji, TÜRKIYE, 30 Mart 2011.
  9. Ulusal, En Iyi Poster 1.lik Ödülü, Febril Nöbetlerde Interlökin1beta (511) ve Interlökin?10 (1082) Gen Polimorfizmlerinin Interlökin1beta ve Interlökin10 Sekresyonuna Etkileri, Ödül Alınan Kurum: Pediatrik Nöroloji, TÜRKIYE, 31 Mayıs 2008.
  10. Ulusal, En Iyi Poster 2.lik Ödülü, Anne Sütü Ile Beslenen Bebeklerde Anne Sütü Leptin Düzeyi Ile Büyüme Arasındaki Iliskinin Longitudinal Arastırılması, Ödül Alınan Kurum: Pediatrik Endokrinoloji, TÜRKIYE, 29 Eylül 2001